Skog

Skogarna på Övedskloster grundlades till stora delar av den nuvarande fideikommissariens farfars farfars far, Otto Ramel. Han anställde en skicklig dansk skogsman som hette Peter Smith och under hans ledning påbörjades 1860 plantering och föryngring av i stort sett all skog på Övedskloster norr om Vombsjön. Tidigare var dessa marker, där det nu finns vackra bok- och ekskogar mestadels beten för kreatur och hästar. 

Man använde sig av naturlig föryngring av lövträd på många ställen, framförallt ek, bok, ask och al. Där föryngringen inte lyckades tillräckligt bra sattes bestånd av rödgran i luckorna. På så sätt erhöll man grupper av gran i lövträdsföryngringen men även mindre eller större grandungar.

Övedsklosters cirka 1480 hektar skog består fortfarande av en blandning av ädellöv och barrskog med ett rikt djurliv. Modern skogsskötsel innebär en blandning av stora maskiner och manuellt finlir med röj- och motorsåg. Vi strävar efter att vidmakthålla de fina skogarna som skapades för 150 år sen och har därför som mål att förnya lika mycket som vi skördar varje år.

Fördelning

Löv 745 ha
Barr 735 ha